Een grotere wereld

Kinderen tussen 4 tot 12 jaar oud leven in een steeds grotere wereld. Ze worden actiever en trekken er steeds vaker zelfstandig op uit. Dikwijls in de buurt van huis, soms al wat verder weg. Deze kinderen zijn kwetsbaar. Ze zijn nog erg speels en zich nog vaak niet bewust van het verkeer om hen heen. Het is daarom belangrijk dat kinderen in deze levensfase kennis opdoen, en zowel op school als thuis leren wat het betekent om zich zelfstandig(er) in het verkeer te begeven.

Om dit te ondersteunen biedt Verkeersplein Amsterdam binnen de Amsterdamse Verkeerslijn de volgende methoden en projecten aan.

JONGleren in het verkeer groep 1 en 2 + groep 3 en 4

Met het lesproject JONGleren in het verkeer maken kinderen tussen 0 en 8 jaar spelenderwijs kennis met het verkeer. Ouders krijgen informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind(eren) en advies over hoe zij hun kind(eren) veilig aan het verkeer kunnen laten deelnemen. JONGleren in het verkeer is te gebruiken in kinderdagverblijven, op voorscholen, in peuterspeelzalen, in de groepen 1 t/m 4 en in de naschoolse opvang.

Landelijke verkeersmethode

Groep 1 t/m 8

Met de methodes Wijzer door het verkeer, Klaar… Over! en Lets go! krijgen leerlingen inzicht in verkeersituaties en verantwoord verkeersgedrag. Dit gebeurt met theoretische lessen en het testen van praktische verkeersvaardigheden. De methoden zijn opgebouwd rond een aantal thema’s, die de leerkracht flexibel in kan zetten. De opbouw en tijdsinvestering zijn voor alle drie de methoden zijn verschillend. Verkeersplein Amsterdam biedt kosteloze begeleiding door een onderwijsadviseur die u de verschillen kan uitleggen en kan adviseren over de keuze.

Tussen School en Thuis

Groep 1 t/m 8

In Tussen School en Thuis staat de verkeerssituatie rondom Amsterdamse scholen centraal. Leerlingen brengen zelf gevaarlijke verkeerssituaties, die zij tegenkomen op de route tussen school en thuis, in kaart. Een adviseur van Verkeersplein Amsterdam geeft het traject samen met de leerkrachten vorm. Ouders krijgen informatie tijdens een speciale bijeenkomst.

Week van het Verkeer

Basisonderwijs

De Week van het Verkeer is een activiteitenweek én stedelijke campagne die bedoeld is om kinderen, ouders en scholen extra verkeersbewust te maken. De week wordt georganiseerd door Verkeersplein Amsterdam in opdracht van de gemeente Amsterdam en de Verkeer & Meer. Tijdens deze week krijgen scholen en ouders handvatten om in de rest van het jaar continu bewust en actief mee aan de slag te kunnen.

Op Weg naar het VO

Groep 8

De overgang naar het voortgezet onderwijs betekent een nieuwe route van huis naar school. Deelname aan Op Weg naar het VO bereidt leerlingen voor op de nieuwe situatie. Het project omvat drie lessen: een informatieve les waarin de leerlingen de route naar hun nieuwe school bepalen, een praktijkles waarin zij hun route in kleine groepjes onder begeleiding fietsen, en een afsluitende les waarin een nabespreking van de fietstocht plaatsvindt.

Blijf uit de Dode Hoek!

Groep 6 t/m 8

Verkeersplein Amsterdam verzorgt Dode Hoeklessen op basisscholen in Amsterdam voor groep 6,7, en 8. Met echte vrachtauto's en chauffeurs van Afvalinzameling van de gemeente Amsterdam, in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland. Deze Dode Hoekles bevordert de veiligheid in het verkeer en het bewustzijn van verkeersveiligheid in relatie tot de vrachtauto en andere grote voertuigen in het verkeer bij schoolgaande kinderen. In overleg met de school wordt er een afspraak gemaakt wanneer de Dode Hoekles gegeven wordt en de demonstratieauto naar school komt. De leerlingen krijgen een theorieles en een praktijkles in en om de vrachtauto.

Virtual Reality-lessen

Groep 5 t/m 8

In de Virtual Reality-lessen oefenen leerlingen op een veilige manier zes verkeerssituaties in de Amsterdamse binnenstad op de Dam: links afslaan, de dode hoek, telefoongebruik op de fiets, oversteken tussen geparkeerde auto's, eigen keuzes in groepsverband en anticiperen op verkeersdeelnemers die zich niet aan de regels houden. Hierdoor doen ze praktijkervaring op, en ervaren ze welke consequenties onveilig verkeersgedrag heeft, zonder echt betrokken te raken bij een ongeval. In de VR-lessen worden leerdoelen op tactisch, strategisch en algemeen niveau behandeld.

Fietslessen op school

Voor sommige kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze leren fietsen. Het hebben van voldoende fietservaring is belangrijk om als volwaardig verkeersdeelnemer veilig door het verkeer te bewegen. Verkeersplein Amsterdam biedt fietslessen aan voor leerlingen van groep 3 en 4 die nog niet (voldoende) kunnen fietsen.

Ouderbetrokkenheid

Actieve ouders in het verkeer

Een belangrijk onderdeel van de Verkeer & Meer Verkeerslijn is de betrokkenheid van ouders bij de verkeersopvoeding van hun kind(eren). Verkeersplein Amsterdam schakelt bij diverse projecten de hulp van ouders in. Verkeer & Meer, Verkeersplein Amsterdam en scholen slaan de handen ineen om op elke school minstens één actieve ouder in het verkeer (Verkeersouders) te realiseren. Verkeersouders voeren projecten uit op scholen van hun kind(eren) en brengen routes en mogelijke knelpunten in de schoolomgeving in kaart. Als Verkeersouder kunt u rekenen op de steun van Verkeersplein Amsterdam.

Theoretisch en Praktisch Verkeersexamen

Theoretisch en Praktisch Verkeersexamen